REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ „Konkurs urodzinowy”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Biedanizm Julita Romaniuk z siedzibą ul. Osiedle Młodych 1/47 19-500 Gołdap identyfikującą się numerem NIP 7011042520 dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.10.2022 r. godz. 19:00, a kończy się dnia 20.10.2022 r. godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez głoszenie udziału w Konkursie
 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. posiada konto w serwisie Instagram
 5. wykona zadanie konkursowe
 6. kupiła jednego z trzech e-booków marki Biedanizm Julita Romaniuk (Wegańskie opowieści 2021, Wegańskie opowieści 2022, Świąteczne opowieści) i posiada dowód zakupu (w postaci adresu e-mail przypisanego do zamówienia, numeru zamówienia lub faktury)

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe, które będzie pojawiało się codziennie w dniach 10.10-20.10.2022. 

5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza odpowiedzenie na zadane pytanie w określonym miejscu na Instastory w serwisie instagram www.instagram.com/biedanizm

6. W konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz dziennie.

 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w każdy dzień jego trwania, wykonując zadanie konkursowe.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych wyłoni wśród Uczestników 10 lub 15 (słownie: dziesięciu lub piętnastu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 1. Zestaw Kosmetyków marki Lush
 2. Zestaw Kosmetyków marki Lush
 3. Zestaw trzech garnków Tefal Ingenio
 4. Zestaw dwóch patelni Tefal Ingenio
 5. Blender Bosch
 6. Blender Bosch
 7. Kubek Stojo marki Wielorazówka
 8. Butelka Wink marki Wielorazówka
 9. Zestaw słodyczy marki Yaro
 10. Zestaw słodyczy marki Yaro

4. Nagrody zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłonienia Zwycięzców najpóźniej w dniu 22.10.22 r.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez udostępnienie wykonanego Zadania Konkursowego na Instastory na www.instagram.com/biedanizm

7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłania Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciagu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości w serwisie Instagram informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru paczkomaty na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10. Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymagających do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Każda Nagroda zostanie przesłana przy użyciu Paczkomatu jednokrotnie przez Organizatora na dane przekazane przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagród.

12. Fundatorem Nagród jest Organizator oraz marki takie jak: Lush Polska, Yaro, Wielorazówka.

13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. W Konkursie jedna osoba może otrzymać Nagrodę więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy na adres korespondencyjny ul. Osiedle Młodych 1/47 19-500 Gołdap lub na adres e-mail biedanizm@gmail.com
 2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs urodzinowy” na adres e-mail: biedanizm@gmail.com lub adres korespondencyjny Organizatora: ul. Osiedle Młodych 1/47 19-500 Gołdap związanej  przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na postawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10. 2022 r.
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.biedanizm.pl
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.